Dlaczego żebro po wstawieniu zostało obrócone?

Dlaczego żebro po wstawieniu zostało obrócone?

W przypadku wstawienia żebra na wspólnej krawędzi dwóch lub większej liczby obszarów, jego przekrój poprzeczny (kierunek lokalnej osi -z-) w niektórych przypadkach ustawiany jest po dwusiecznej kąta między obszarami.


Wstawiając żebro program domyślnie ustawia je tak, aby było ono prostopadłe do przypisanego obszaru (lokalna oś -z- żebra równoległa do lokalnej osi -z- obszaru). 


W sytuacji, gdy podczas definicji żebra nie zostanie wskazany jeden, konkretny obszar definiujący lokalną oś -z- dla żebra, to żaden z obszarów nie jest traktowany nadrzędnie. W takiej sytuacji program ustawi żebro po dwusiecznej kąta między płaszczyznami obszarów, tak jak na pierwszym obrazku.

Aby zdefiniować żebro prostopadle do płaszczyzny obszaru

  1. Podczas definiowania żebra wskaż tylko jeden z obszarów jako referencyjny


  2. Jeżeli żebro zostało już wstawione i obrócone niezgodnie z oczekiwaniami, zdefiniuj i przypisz odniesienie do żebra, które określi kierunek jego lokalnej osi -z-
    Jeden z typów odniesienia dla tej osi (opisane przez wartość kąta) możesz zdefiniować bezpośrednio w oknie dialogowym podczas definicji/modyfikacji żebra.


  3. Podczas wskazywania linii tworzącej dla żebra zadbaj, aby w widoku wyłączyć zbędne obszary
    Gdy widoczne jest jeden obszar, to stanowi on automatycznie płaszczyznę referencyjną dla tworzonego żebra.


Artykuł został opracowany na wersji AxisVM X5 R4.