Metoda ogólna wymiarowania elementów stalowych wg EC3

Metoda ogólna wymiarowania elementów stalowych wg EC3

zalecenia, zakres stosowania, algorytm, przykłady obliczeniowe

1. Kiedy należy stosować metodę ogólną? 

Norma PN-EN 1993-1-1:2006  umożliwia sprawdzenie stateczności z płaszczyzny elementów zginanych i ściskanych metodą ogólną (punkt 6.3.4) . Sprawdzenie takie nabiera znaczenia wtedy, kiedy powszechnie stosowane wymiarowanie elementu wydzielonego za pomocą wzorów przytoczonych w punktach
 1. 6.3 Stateczność elementów pełnościennych
  1. 6.3.1 Elementy ściskane o stałym przekroju, 
  2. 6.3.2 Elementy zginane o stałym przekroju
  3. 6.3.3 Elementy zginane i ściskane o stałym przekroju. 
nie spełnia warunków tam przedstawionych. Wspólnym mianownikiem przytoczonych weryfikacji jest bowiem element o stałym przekroju (w literaturze nazywany też jako pręt pryzmatyczny) i tylko dla takiego pręta uzyskamy miarodajne wyniki wg wytycznych przedstawionych w powyższych punktach .

Sytuacja, kiedy powinniśmy zastosować metodę ogólną pojawia się najczęściej przy analizowaniu stateczności elementów ze zbieżnym przekrojem . Przekroje takie często znajdują zastosowanie przy projektowaniu ram stalowych budynków halowych. Powszechnie stosuje się pełnościenny rygiel ze zbieżnym przekrojem w strefie przyokapowej. Wprowadzenie w tym miejscu rygla o zmiennej wysokości jest wysoce uzasadnione i związane jest z przebiegiem momentów zginających (dostosowaniem wysokości przekroju to wartości momentu zginającego) oraz z koniecznością zwiększenia ramienia sił wewnętrznych dla styku doczołowego rygiel-słup (zapewnienie zakładanej nośności i sztywności połączenia). 


Rys. 1. Wzmocnione przekroje poprzeczne rygla


Zakres stosowania metody ogólnej umożliwia ocenę stateczności elementów z przekroi pojedynczych lub złożonych , zarówno o stałym jak i zmiennym przekroju poprzecznym i różnych warunkach podparcia . Co ważne, daje również możliwość oceny całych ram płaskich jak i podzespołów tych ram złożonych ze wspomnianych elementów.  Warunkiem jaki muszą te elementy spełnić wg normy jest ich ściskanie i/lub jednokierunkowe zginanie w płaszczyźnie . Dodatkowo z zastrzeżeniem, że zginanie ma charakter sprężysty (można przyjmować nośności plastyczne przekroju, ale nie należy przeprowadzać analizy plastycznej z redystrybucją momentów). 

2. Algorytm metody ogólnej 

Składa się on z 5 kroków, w których wyznaczane są kolejno:

Krok 1 - Minimalny mnożnik amplifikacji obciążeń obliczeniowych α ult,k   
Na podstawie analizy statycznej odczytujemy z programu zestaw sił w przekroju krytycznym. Następnie wyznaczamy minimalny mnożnik amplifikacji obciążeń obliczeniowych, przy którym przekrój krytyczny osiąga nośność charakterystyczną w warunkach płaskiego stanu deformacji z uwzględnieniem właściwych imperfekcji geometrycznych. Mnożnik α ult,k  można wyznaczyć wg punktu 6.4.3 (4) [N1]

Jest to parametr amplifikacji obciążenia obliczeniowego w odniesieniu do nośności charakterystycznej najbardziej wytężonego przekroju analizowanego komponentu z uwzględnieniem niestateczności w płaszczyźnie tj. wszystkich efektów spowodowanych deformacją i imperfekcjami (globalne, lokalne) elementów w płaszczyźnie, tam gdzie ma to zastosowanie.

Krok 2 - Minimalny mnożnik obciążeń obliczeniowych α cr,op
Jest to mnożnik, przy którym rozpatrywana część konstrukcji osiąga wartość obciążenia krytycznego przy niestateczności sprężystej z płaszczyzny układu. Wartość jego wyznaczamy za pomocą analizy wyboczeniowej (LBA), ale konieczne jest wykorzystanie prętów 7DoF lub modelu powłokowego (ze względu na konieczność uwzględnienia spaczenia i deformacji giętno-skrętnej elementu).

Krok 3 - Globalna smukłość względna
Wartość globalnej smukłości względnej części składowej ma postać


Krok 4 - Współczynnik niestateczności χ op
Jest to mniejsza z wartości χ z   i  χ LT   określonych dla globalnej smukłości względnej.

Krok 5 - Warunek stateczności


Korzystając z metody ogólnej należy mieć na uwadze też to, że w literaturze przedmiotu odnaleźć można artykuły, w których przedstawione przykłady walidujące prowadzą do wyników satysfakcjonujących [1] , niesatysfakcjonujących [2] oraz takich, które wskazują na niespójność metody ogólnej w stosunku do rozwiązań ścisłych (uzyskanych np. przy pomocy analizy GNIA) [3] . 


W poniższej tablicy przedstawiono porównanie „punktów charakterystycznych” wymiarowania wg  PN-EN 1993-1-1 pkt.  6.3.3 - metoda elementów wydzielonych z wymiarowaniem wg 6.3.4 - metoda ogólna

Tablica 1. Porównanie „punktów charakterystycznych” wymiarowania wg EC3 6.3.3 i 6.3.4
Procedura

Metoda elementów wydzielonych [6.3.3]

Metoda ogólna [6.3.4]

Wyznaczenie decydujących obliczeniowych sił wewn.

Ed  y,Ed
dla elementu

Ed  ,   y,Ed
dla przekroju krytycznego

Nośność

Rk  Rk

Nośność krytyczna

cr  cr

α    cr,op   

Smukłość względna

Współczynniki niestateczności

 χ  z   , χ  LT

χ  op   = min {χ  z   ; χ  LT  }

Współczynniki interakcji

zy

-

Weryfikacja3. Arkusz online

W celu usprawnienia obliczeń przygotowaliśmy arkusz online, który jeszcze bardziej przyspiesza obliczenia i sprowadza wymiarowanie do kilku kroków w programie AxisVM.4. Przykłady obliczeniowe

Przykład 1 – belka swobodnie podparta o stałym przekroju (pryzmatyczna), pośrednia podpora boczna – porównanie wymiarowania metody elementu wydzielonego z metodą ogólną
Przykład 2 – belka o stałym przekroju (pryzmatyczna) utwierdzona z jednej strony, pośrednia podpora boczna – porównanie wymiarowania metody elementu wydzielonego z metodą ogólną
Przykład 3 – Belka swobodnie podparta z profilem zbieżnym (wzmocnieniem) przy jednej podporze i pośrednią podporą boczną
Przykład 4 – Rama z ryglem o stałym i zbieżnym profilu4.1. Przykład 1

 1. belka swobodnie podparta o długości L = 10,0m
 2. stały przekrój na całej długości (IPE 450)
 3. obciążenie równomiernie rozłożone 10kN/m i siła skupiona 100kN
 4. podparcie boczne na wysokości pasa górnego w połowie rozpiętości
Zadanie przeliczono dwutorowo, zgodnie ze schematem przedstawionym w Tablicy 1. 


 

4.1.1. Wymiarowanie elementu wydzielonego wg 6.3.3 PN-EN 1993-1-1 dla klasy 3 przekroju

Przeprowadzając wymiarowanie dla całego elementu uzyskano stopień wykorzystania elementu dl SGN = 0,580


 

4.1.2. Wymiarowanie metodą ogólna 

 1. Krok 1
  W wyniku przeprowadzonej analizy statycznej wyznaczono siły w przekroju krytycznym  M y,Ed  = 125kNm i  N Ed  = 100kN. Stąd uwzględniając nośności przekroju na ściskanie i zginanie sprężyste otrzymamy

 2. Krok 2
  Za pomocą analizy wyboczeniowej dla pręta 7DoF, dla którego możliwe jest uwzględnienie spaczenia i deformacji giętno-skrętnej, otrzymano wartość  α  cr,op = 3,301 dla pierwszej postaci wyboczenia


Rys. 4. Postać z analizy wyboczenia dla pręta 7 DoF

 1. Krok 3
  Wyznaczenie  globalnej smukłości względnej  części składowej


 2. Krok 4
  Wyznaczenie współczynnika niestateczności jako mniejszej z dwóch poniższych wartości 3. Krok 5
  Warunek stateczności
   4.1.3 Porównanie wyników obu metod dla przykładu 1

Wymiarowanie metodą elementu wydzielonego doprowadziło do wyniku wykorzystania na poziomie 58,0%, a metodą ogólną do wartości 58,6% (różnica na poziomie 1%).

 

4.2. Przykład 2

 1. belka utwierdzona z jednej strony i przegubowo podparta z drugiej
 2. stały przekrój na całej długości (IPE 450)
 3. długość belki L=10,0m
 4. obciążenie równomiernie rozłożone 10kN/m; siła skupiona 100kN na jednym końcu i moment skupiony 50kNm na drugim
 5. podparcie boczne na wysokości pasa górnego w połowie rozpiętości

4.2.1. Wymiarowanie elementu wydzielonego wg 6.3.3 PN-EN 1993-1-1 dla klasy 3 przekroju
Przeprowadzając wymiarowanie dla całego elementu uzyskano stopień wykorzystania elementu dla SGN = 0,626 4.2.2. Wymiarowanie metodą ogólna 

 1. Krok 1
  W wyniku przeprowadzonej analizy statycznej wyznaczono siły w przekroju krytycznym  M y,Ed  = 149,9kNm i  N Ed  = 100kN. Stąd uwzględniając nośności przekroju na ściskanie i zginanie sprężyste otrzymamy: 1. Krok 2
  Za pomocą analizy wyboczeniowej dla pręta 7DoF, dla którego możliwe jest uwzględnienie spaczenia i deformacji giętno-skrętnej, otrzymano wartość αcr,op = 3,305


 1. Krok 3
  Wyznaczenie  globalnej smukłości względnej  części składowej
 1. Krok 4
  Wyznaczenie współczynnika niestateczności jako mniejszej z dwóch poniższych wartości
 2. Krok 5
  Warunek stateczności

   

4.2.3 Porównanie wyników obu metod dla przykładu 2

Stopień wykorzystania dla metody wg elementu wydzielonego wynosi 62,6%, a dla metody ogólnej 64,8% (różnica na poziomie 3,4%).


4.3. Przykład 3

 1. belka swobodnie podparta
 2. na odcinku 3m przekrój ze wzmocnieniem (IPE450+1/2 IPE450), a na pozostałej części przekrój stały (IPE 450)
 3. długość całkowita belki L=10,0m
 4. obciążenie równomiernie rozłożone 10kN/m; siła skupiona 100kN
 5. podparcie boczne na wysokości pasa górnego w połowie rozpiętości
Zwróć uwagę, że tak zamodelowana belka przysparza wiele problemów przy obliczaniu metodą elementów wydzielonych. Wynika to z faktu, że możliwe do wyodrębnienia elementy do wymiarowania nie są pryzmatyczne - brak możliwości jednoznacznego przypisania charakterystyk geometrycznych przekroju (zmiana profilu na długości). Dlatego norma nie obejmuje wymiarowania takich elementów metodą elementów wydzielonych (EC3 pkt. 6.3.1-6.3.3).

4.3.1. Wymiarowanie metodą ogólną
 1. Krok 1
  W wyniku przeprowadzonej analizy statycznej wyznaczono siły w przekroju krytycznym  M y,Ed  = 124,9kNm i  N Ed  = 100kN. Stąd uwzględniając nośności przekroju na ściskanie i zginanie sprężyste otrzymamy:
 1. Krok 2
  Za pomocą analizy wyboczeniowej dla pręta 7DoF, dla którego możliwe jest uwzględnienie spaczenia i deformacji giętno-skrętnej, otrzymano wartość α  cr,op = 3,320.

 1. Krok 3
  Wyznaczenie  globalnej smukłości względnej  części składowej

 1. Krok 4
  Wyznaczenie współczynnika niestateczności jako mniejszej z dwóch poniższych wartości 2. Krok 5
  Warunek stateczności


4.4. Przykład 4

 1. rama składająca się ze słupa i rygla
 2. rygiel na odcinku 3m z przekrojem ze wzmocnieniem (IPE450+1/2 IPE450), a na pozostałej części przekrój stały (IPE 450)
 3. słup z przekrojem stałym (IPE 450)
 4. obciążenie równomiernie rozłożone 10kN/m na ryglu i siła skupiona 100kN w węźle okapowym
 5. podparcie boczne na wysokości pasa górnego w połowie rozpiętości rygla
Prezentowany układ jest rozwinięciem wcześniejszych zadań. Tym razem rygiel z jednej strony, zamiast podpory węzłowej otrzymał oparcie na słupie. W przykładzie tym za pomocą metody ogólnej sprawdzony zostanie cały układ, a co za tym idzie, stopień wykorzystania będzie odnosił się również do całego układu - nie wyodrębnia się osobno wykorzystania dla rygla i słupa, ponieważ analiza wyboczeniowa dotyczy całego układu. 

Do problemów przy wymiarowaniu metodą elementów wydzielonych wspomnianych w przykładzie 3, w kontekście bieżącego zadania dodać należy brak możliwości wiarygodnego wyznaczenia momentu krytycznego dla rygla i słupa. Jest to spowodowane brakiem podparcia bocznego w miejscu ich połączenia. 
 1. Krok 1
  W wyniku przeprowadzonej analizy statycznej wyznaczono siły w przekroju krytycznym. Wstępnie wytypowano przekrój  α  i  β
  Wytężenie przekroju poprzecznego jest większe w przekroju α, gdzie  My,Ed  = 83,3kNm i NEd  = 118,3kN, stąd uwzględniając nośności przekroju na ściskanie i zginanie sprężyste otrzymamy  Korzystając z arkusza online dla metody ogólnej można bardzo łatwo sprawdzić różne zestawy sił i przekroje (w tym przypadku parametr  αcr,op  jest wspólny dla sprawdzenia kolejnych zestawów sił).

 2. Krok 2
  Za pomocą analizy wyboczeniowej dla pręta 7DoF, dla którego możliwe jest uwzględnienie spaczenia i deformacji giętno-skrętnej, otrzymano wartość αcr,op = 1,046 1. Krok 3
  Wyznaczenie  globalnej smukłości względnej  części składowej


 2. Krok 4
  Wyznaczenie współczynnika niestateczności jako mniejszej z dwóch poniższych wartości 3. Krok 5
  Warunek stateczności dla całego układu5. Bibliografia i odniesienia

[N1]   PN-EN 1993-1-1:2006, Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[1]  Bijlaard F, Feldmann M, Naumes J, Sedlacek G. The, ‘‘general method” for assessing the out-of-plane stability of structural members and frames and the comparison with alternative rules in EN 1993 – Eurocode 3 – Part 1-1. Steel Constr 2010;3:19–33.  http://dx.doi.org/10.1002/stco.201010004
[2]  Simões da Silva L, Marques L, Rebelo C. Numerical validation of the general method in EC3-1-1 for prismatic members. J Constr Steel Res 2010;66:575–90.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2009.11.003
[3]  Ferreira J, Vila Real P, Cout C. Comparison of the General Method with the Overall Method for the out-of-plane stability of members with lateral restraints. Eng. Struct. 151 (2017) 153–172  http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.08.012  • Related Articles

  • Arkusz do wymiarowania metodą ogólną wg EC3

   Wymiarowanie pojedynczych elementów stalowych jak i całych układów z nich utworzonych wg metody ogólnej przedstawionej w normie PN-EN 1993-1-1:2006 w pkt. 6.3.4 zostało opisane w artykule Metoda ogólna wymiarowania elementów stalowych wg EC3 Poniżej ...
  • Współpraca belki stalowej z blachą trapezową, płytą warstwową lub żelbetową

   1. Informacje wstępne Połączenie belki stalowej z konstrukcyjnym elementem powierzchniowym może zapewnić jej dodatkowe podparcie ciągłe, a tym samym zabezpieczyć całkowicie lub częściowo przed utratą płaskiej postaci zginania, czyli przed ...
  • Ugięcie elementu drewnianego wg EC5

   1. Wprowadzenie Wymiarowanie elementów konstrukcji drewnianych na podstawie normy   PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych : Częsc 1-1: Postanowienia ogólne : Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków  [N2]   ...
  • Obciążenia imperfekcyjne wydzielonych układów stężeń

   1. Wprowadzenie Poprawnie zaprojektowany płaski układ prętowy jest samostateczny i geometrycznie niezmienny w „swojej płaszczyźnie”, (tj. płaszczyźnie -XZ-) będąc jednocześnie geometrycznie zmiennym w płaszczyźnie -YZ- (patrz rys. 1.)   Rys. 1. Widok ...
  • Wymiarowanie rygla ramy portalowej z dachem dwuspadowym

   1. Podparcie rygla Podczas wymiarowania rygla ramy portalowej z dachem dwuspadowym często przyjmuje się bez głębszej analizy, że podparcie rygla w płaszczyźnie układu stanowią słupy. Przyjęte podparcie w płaszczyźnie układu wpływa bezpośrednio na ...